คำศัพย์น่ารู้เกี่ยวกับตู้ชีวนิรภัย


2022-01-08 01:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 65

blank
วงการไหนๆ ก็มีคำ ศัพท์เฉพาะของแต่ละวงการทั้งนั้น มาดูซิว่าการทำ งานกับตู้ BSC จะมีคำ เฉพาะอะไรกัน บ้างที่ต้องรู้

❶ Biohazards

คำนี้เป็นคำย่อที่รวมมาจากคำ Biological (สิ่งมีชีวิต) และ Hazards (ตัวการที่ก่ออันตราย) หมายถึง ตัวก่อให้เกิดอันตรายที่เป็นสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือเชื้อก่อโรคนั่นเอง (Infectious agent) ซึ่งทำให้เกิดโรคทั้งในคน สัตว์และพืช ได้แก่ Bacteria, Virus, Parasites, Fungi และ Rickettesia

❷ Aerosol

เป็นอนุภาคที่เป็นของเหลวหรือของแข็ง มีขนาดเล็กมากมองด้วยตาไม่เห็น แขวนลอยในอากาศ Aerosol เกิดขึ้นได้อย่างไร! ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากกิจกรรมการปฏิบัติงานในห้องแล็ป เช่น การดูดหรือปล่อยสารด้วยไปเปต การปั่น การบด การเขย่า การผสม แม้กระทั่งการเปิดฝาหลอดตัวอย่างเป็นต้น Aerosol จึงเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อไปทั่วห้องแล็ปหรืออาจทั่วตึกได้ เราจึงต้องควบคุม Aerosol โดยหลีกเลี่ยงการทำงานที่ก่อให้เกิด Aerosol หรือทำงาน ด้วยความระมัดระวัง ลดการเกิด Aerosol ให้น้อยที่สุด


❸ Containment

คือสิ่งที่ใช้จัดการควบคุมไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อไปสู่ผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้แก่ วิธีการ (Method) สถานที่ (Facilities) หรือ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ (Equipment) ตัวอย่าง Containment เช่น

-- วิธีการ หมายถึง การใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยา (Standard microbiological practice) ในการทำงานทุกครั้ง ก็จะสามารถควบคุมการติดเชื้อไม่ให้กระจายไปได้

-- สถานที่ หมายถึง ห้องปฏิบัติการระดับความปลอดภัยระดับต่างๆ ได้แก่ Biosafety level (BSC) : BSL1, BSL2, BSL3, และ BSL4 ที่ช่วยควบคุมการแพร่กระจายเชื้อได้อีกชั้นหนึ่ง ป้องกันการแพร่กระจายไปที่อื่น

-- เครื่องมือ หมายถึง ตู้ BSC ที่ช่วยควบคุมไม่ให้มีการปนเปื้อนของเชื้อซึ่งถือเป็นการควบคุมด่านแรก ดังนั้นการจัดการควบคุมการปนเปื้อนเชื้อ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำางาน คือ ผู้ปฏิบัติงานต้องมี ความรู้ มีทักษะในการใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานทางจุลชีววิทยา ทำงานเชื้อภายใต้ตู้ BSC ในห้องปฏิบัติการที่มีระดับ ความปลอดภัยที่เหมาะสม


❹ Primary containment และ Secondary containment

เมื่อพูดถึง Primary containment จะเป็นเครื่องมือควบคุมการปนเปื้อนด่านแรก ที่สามารถจำกัดการแพร่ กระจายเชื้อ ณ จุดที่มีการทำงานกับเชื้อ นั่นก็คือ ตู้ BSC ส่วน Secondary containment เป็นห้องปฏิบัติการ ซึ่งถูกจัดเป็นชั้นที่สองของการป้องกัน ควบคุมการกระจายเชื้อ

❺ Risk group (เชื้อกลุ่มเสี่ยง)

เป็นกลุ่มเชื้อชนิดต่างๆ ที่ถูกจัดแบ่งไว้ตามความรุนแรงหรือตามความเสี่ยงของเชื้อสำหรับงานทางห้องปฏิบัติ การโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) มี 4 กลุ่มคือ Risk group 1, 2, 3 และ 4

 Risk group 1

เป็นกลุ่มเชื้อที่ "ไม่ก่อโรค" ในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงทั่วไป หรือ ก่อโรค ที่มี ความรุนแรงน้อย ต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม เช่น เชื้อ Bacillus subtilis, Infectious canine hepatitis และ E.coli


 Risk group 2

เป็นกลุ่มเชื้อที่ "ก่อให้เกิดโรคที่รุนแรงปานกลาง" ได้ในผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม แต่มีวัคซีนและยารักษา และไม่ก่อให้เกิด การแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง เช่น Measles virus, Saimonellae และ Hepatitis B virus


 Risk group 3

เป็นกลุ่มเชื้อที่ "ก่อให้เกิดโรคที่รุนแรง" ที่แพร่กระจายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้ ได้แก่ M.tuberculosis, St.Louis Encephalitis, Eastern Equine encephalitis virus และ Chikungunya แต่มียารักษา


 Risk group 4

เป็นกลุ่มเชื้อที่ "ก่อให้เกิดโรคที่รุนแรงทุกข์ทรมาร" ถึงตายได้ ที่แพร่กระจายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้ทันที อย่างรวดเร็ว ไม่มีวัคซีน หรือยารักษา ได้แก่ Marberg, Ebola

logo

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet ตู้เก็บเสมหะ และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย

โทร. [02-152-8277](tel:02-152-8277) หรือ [089-920-1509](089-920-1509)