การสอบเทียบความเร็วลมแนวดิ่ง

(Downflow velocity test)


2022-01-15 17:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 29

blank

การสอบเทียบความเร็วลมแนวดิ่ง (Downflow velocity test)

เครื่องมือมาตรฐาน : เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hot Wire, ค่าความละเอียด 0.01 m/s,

พิสัยการวัด 0 – 5 m/s


✎วิธีการ : เปิดเครื่องทำงานในสภาวะปกติ กำหนดจุดวัดความเร็วลมภายในตู้ โดยให้หัววัดความเร็วลมสูงกว่าขอบกระจกหน้า 5 - 10 เซนติเมตร แต่ละจุดวัดควรวางโพรบวัดแต่ละจุดไม่น้อยกว่า 1 นาที กำหนดจุดวัดตามความกว้างของตู้เป็น 2 แถว คือ 1/4 และ 3/4 โดยจุดวัดแรกห่างจากผนังตู้ด้านซ้าย 15 เซนติเมตร จุดถัดไปห่างจากจุดเดิม 30 เซนติเมตร

เกณฑ์การยอมรับ 

ค่าเฉลี่ย downflow 0.4 m/s ± 10%

**ความคลาดเคลื่อน : ความเร็วลมทุกจุดควรอยู่ระหว่าง ± 20%ของค่าเฉลี่ย

**สัญญาณเตือน : ค่าสัญญาณเตือน ทางด้านต่ำและทางด้านสูงของความเร็วลมแนวดิ่ง

Downflow Velocity ควรตั้ง ± 20% m/s ของค่าเฉลี่ย

blank
logo

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet ตู้เก็บเสมหะ และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย

โทร. [02-152-8277](tel:02-152-8277) หรือ [089-920-1509](089-920-1509)