การทดสอบความเร็วลมเข้าตู้

(Inflow velocity test)


2022-01-15 18:18

จำนวนครั้งที่อ่าน : 24

blank
ทดสอบความเร็วลมเข้าตู้ (Inflow velocity test) เครื่องมือมาตรฐาน : เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hot Wire, ค่าความละเอียด 0.01 m/s, พิสัยการวัด 0 – 5 m/s

✎วิธีการ : การสอบเทียบความเร็วลม (Inflow velocity test), European standard EN 12469 การสอบเทียบความเร็วลมเข้าหน้าตู้โดยวัดทางด้านลมออกของ Exhaust HEPA Filter ตำแหน่งการวัดความเร็วลมแสดงได้ดังรูป ซึ่งค่าความเร็วลมเฉลี่ยควร ≥ 0.4 เมตรต่อวินาที และความเร็วลมทุกจุดควรมีค่าไม่เกิน + 20 % ของค่าเฉลี่ย


**หมายเหตุ: ความเร็วลมเฉลี่ยไม่อยู่ในมาตรฐาน พนักงานสอบเทียบจะปรับตั้งให้ใหม่

blank
logo

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet ตู้เก็บเสมหะ และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย

โทร. [02-152-8277](tel:02-152-8277) หรือ [089-920-1509](089-920-1509)