สอบเทียบประสิทธิภาพคลื่นรังสีจาก หลอด UVC

(Ultraviolet radiation Test)


2022-01-16 08:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

blank
สอบเทียบประสิทธิภาพคลื่นรังสีจาก หลอด UVC (Ultraviolet radiation Test)

เครื่องมือมาตรฐาน : วัดคลื่นรังสี UVC ได้โดยใช้ UVC light meter.


✎วิธีการ : เพื่อทดสอบประสิทธิภาพคลื่นรังสีจาก หลอด UVC ภายในพื้นที่ปฏิบัติงานตำแหน่งการวัดคลื่น UVC แสดงได้ดังรูป

✔เกณฑ์การยอมรับ : ค่าความเข้มคลื่น UVC ไม่น้อยกว่า 400 มิลลิวัตต์/ตารางเมตร ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร

logo

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet ตู้เก็บเสมหะ และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย

โทร. [02-152-8277](tel:02-152-8277) หรือ [089-920-1509](089-920-1509)